Reklamační pořádek internetového obchodu RunningPro.cz

 
 
 
Úvod > Vše o nákupu > Reklamační řád > Reklamační pořádek internetového obchodu RunningPro.cz
 

Reklamační pořádek internetového obchodu RunningPro.cz

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

 

Úvodní ustanovení.


1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě RunningPro.cz  je společnost PGF s.r.o. se sídlem Ráztočná 20, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných provozovatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací.


1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně nebo písemně.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:

 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
 • předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
 • komu je reklamace adresována,
 • datum podání reklamace,
 • podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

Pro rychlejší vyřízení reklamace použijte Reklamační formulář.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího na prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme.

3. V případě podání reklamace faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednavatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

 • při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele
 • při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí provozovatel doručení

7. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
 • znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
 • vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí
 • zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
 • přepětím, například při úderu blesku, vlivem magnetického pole
 • při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
 • mechanickým poškozením - roztržený, proříznutý, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a podobně
 • Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

8. Reklamace se nevztahují na:

 • sklo, náramek, řemínek a baterie - v případě GPS a sportovních hodinek
 • opotřebení pouzdra, řemínku a náramku způsobené běžným používáním - v případě GPS a sportovních hodinek
 • poškození strojku vodou - pobytem v nevhodném prostředí - v případě GPS a sportovních hodinek
 • vady vyvolané neodborným zásahem

9. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

10. Objednatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. 

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 01.10.2014 . Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.